بوشینگ­ های هوا به SF6
کاربرد:
تجهیزات پست های GIS