بوشینگ­های با عایق داخلی روغن (Oil Bushing)

در اين بوشينگ ها روغن به تنهایی نقش عایق داخلی را داشته و در مجرای شعاعی بین هادی و دیواره داخلی عایق خارجی تزریق می شود. عایق خارجی این نوع بوشینگ ها از نوع پرسلین می باشد.