محصولات موس ایزولاتور

 
 
بوشینگ های فشارقوی ترانسفورماتور در ردیف ولتاژ 35 الی 1150 کیلوولت


 
  بوشینگ های جریان بالا در ردیف 20 الی 35 کیلوولت 
 
بوشینگ های فشارقوی ترانسفورماتورها (مجهز به جعبه کابل) در ردیف 110 الی 500 کیلوولت


 
  بوشینگ های کلید های فشارقوی در ردیف 35 الی 220 کیلوولت


 
 
بوشینگ های دیواری 66 الی 220 کیلوولت


 
  بوشینگ های فشارقوی سوئیچگیرهای SF6

 


 
   
بوشینگ های DC