کاربری دستگاه های مانیتورینگ دیمروس 

در جدول زیر نام تجاری و كاربرد محصولات شرکت دیمروس براي مانیتورینگ عمده تجهيزات الكتريكي اصلي شبكه­هاي الكتريكي و سيستم­هاي صنعتي آورده شده است.
توجه شود علامت *** بدين معناست كه دستگاه آن رديف، براي تجهيز الكتريكي ستون مربوطه بسيار مناسب است. به همين ترتيب علامت ** نشان­دهنده مناسب بودن آن دستگاه و علامت * به معناي قابل استفاده بودن آن دستگاه براي تجهيز الكتريكي ستون مربوطه مي­باشد.
با کلیک روی عنوان هر محصول مشخصات و اطلاعات کامل تر آن محصول قابل دسترس می باشد. 
 

        نام تجهيز
 
  
نام دستگاه
ترانسفورماتور قدرت ترانسفورماتور اندازه­گيري ماشين­هاي الكتريكي كابل هاي قدرت خطوط شبكه هوايي تجهيزات الكتريكي با عايق گازي كليدهاي قدرت
1-     ادوات تست و مانیتورینگ ثابت
TIM-3 *** **          
TIM-9 ***            
TDM ***            
TDM-3F ***            
R-1500 ***            
KIV-500/110 ***            
UP-500 *** ***          
PGU-DM **   *** **      
IDR-10 ** ** *** ***     **
CT-RELAY   ***          
MDR     ***        
CM-4     ***        
AMTEST     ***        
SG-DM       ***     ***
CDM-30       ***      
OVM-3       *** ***    
CDR       ***      
CIS-DM           ***  
MIG-AS           ***  
2-      ادوات تست و مانیتورینگ سیار
UltraTest ***         ***  
AR700 ***         ***  
AR200 ***         ***  
AR100 ***         ***  
R2200 ***   *** *** * * *
R400     *** **      
R300     ***     ***  
VMD‑10     ***   **    
CPDA *   ** ***      
UHF-Recorder **           ***
DIM-Loc **           ***
DIM-1 **       *** ***  
AC-Tester **   ** ***      
FreDA     *** ***