ترانسفورماتورهاي توزيع 
 
     
ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری (دارای منبع انبساط)
     
  ترانسفورماتورهاي سه فاز روغني 20/0.4 كيلوولت

ترانسفورماتورهاي سه فاز روغنی 33/0.4 كيلوولت

ترانسفورماتورهاي سه فاز روغني 11/0.4 كيلوولت
     
  ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک
     
  ترانسفورماتورهاي سه فاز روغني هرمتیک 20/0.4 كيلوولت
     
ترانسفورماتورهای خشک رزینی    
     
  ترانسفورماتورهای خشک رزینی