ترانسفورماتورهای کوره

ردیف
عنوان
سطح ولتاژ(KV)
کاربرد
1
10-110
کوره های قوس الکتریکی ذوب استیل
2
6-10
 
3
6-10
کوره های القایی
4
6-10
 
5
35-220
کوره های سنگ معدن
6
10
کوره های سنگ معدن
7
10-35
کوره های الکتریکی جریان مستقیم
8
0.5-101
کوره های الکتریکی جریان مستقیم
9
6-35
کوره های الکتریکی در کاربردهای مختلف
10
0.5
کوره های الکتریکی برای مصارف مختلف
11
0.5
کوره های الکتریکی برای مصارف مختلف